Skip to main content

Vrste usluga

Odjel timske procjene i smještaja

Usluga smještaja u malim skupinama

Usluga smještaja u malim skupinama pruža se dječacima u dobi od 10-15 godina, sa problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja. Osigurava se rad na odgojnom području, socijalni rad, socijalno-pedagoška podrška, psihološka podrška te briga o zdravlju i njega. Navedeno podrazumijeva: stalnu brigu i nadzor, stanovanje, prehranu, stručnu pomoć kroz odgojne sadržaje i rad usmjeren na razvijanje osjećaja odgovornosti, razvijanje radnih, kulturnih, higijenskih navika, stručna pomoć u učenju,razvijanje pozitivnih interesa, provođenje programa slobodnih i radno-okupacijskih aktivnosti, razvijanje socijalnih vještina, saniranje poteškoća u emocionalnom razvoju i rizičnih oblika ponašanja, iniciranje i podržavanje kontakata s članovima obitelji s ciljem ostvarivanja kvalitetnije međusobne komunikacije.

Usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa

U okviru usluge privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa osigurava se smještaj djeci i mlađim punoljetnim osobama do navršene 21.godine života, sa problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja, u okviru rokova i trajanja propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi. U okviru ove usluge korisnicima je osiguran rad na odgojnom području, socijalni rad, socijalno-pedagoška podrška, psihološka podrška te briga o zdravlju.

U okviru ove usluge provode se i odgojne mjere izrečene od suda za mladež za počinjenje prekršaje i kaznena djela, te privremeni smještaj maloljetnicima koji su u tijeku pripremnog postupka rješenjem suca za mladež upućeni na privremeni smještaj u ustanovu do okončanja pripremnog postupka.

Usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama (prihvat)

Ova usluga pruža se djeci i mlađim punoljetnim osobama s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja koji se zateknu u skitnji, bez nadzora roditelja ili drugih odraslih osoba, do povratka u vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi ili dok im se ne osigura smještaj na drugi način, u najduljem trajanju od 72 sata.

Usluga se pruža i djeci bez pratnje, stranim državljanima, u dobi od 14-18 godina života, dok im se ne osigura smještaj na drugi način. Rokovi i trajanje usluge propisani su Zakonom o socijalnoj skrbi.

Timska procjena/dijagnostika

Timska procjena provodi se kroz uslugu smještaja ili boravka korisnika i traje 30 dana. Iznimno, u slučaju provođenja reopservacije, usluga se može provesti i u kraćem trajanju, od 21 dan. Timsku procjenu provodi stručni tim kojeg čine psiholog, socijalni radnik i socijalni pedagog, a prema potrebi i vanjski suradnici liječničke struke (psihijatar, neurolog, oftalmolog, otorinolaringolog, ginekolog, liječnik opće prakse). Procjena osobnih i ponašajnih obilježja djeteta te karakteristika obitelji, se provodi multidisciplinarnim pristupom. Sukladno standardima kvalitete izrađuje se nalaz i mišljenje tima koji sadrži predikciju individualnog programa tretmana s prijedlogom za daljnje mjere, postupak te metode i tehnike tretmana korisnika.

Odjel boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja

Usluga cjelodnevnog i poludnevnog boravka kod pružatelja usluga

Osigurava boravak djeci i mlađim punoljetnim osobama s rizikom za razvoj problema u ponašanju i s problemima u ponašanju. U okviru ove usluge korisnicima je osiguran rad na odgojnom području, socijalni rad, socijalno-pedagoška podrška, psihološka podrška te briga o zdravlju. Odgojni rad odvija se u dvije odgojne grupe, sukladno školskim smjenama korisnika. U okviru ove usluge sa korisnicima se provodi i izvršenje odgojne mjere pojačane brige i nadzora uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u disciplinski centar na određeni broj sati tokom dana, kao i posebna obveza uključivanja u psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade.

Usluga poludnevnog boravka u školi

Dom za odgoj Karlovac provodi trenutno uslugu poludnevnog boravka u tri osnovne škole i to: Osnovana škola „Švarča“ pri kojoj je oformljena jedna odgojna grupa od 12, Osnovna Škola „Katarina Zrinski“ u Krnjaku u kojoj se usluga pruža za 2 odgojne grupe, i osnovna škola „Ljubo Babić“ Jastrebarsko u kojoj se usluga pruža u dvije odgojne grupe.

Princip pružanja usluge bazira se na odgojnom radu sa djecom koji iskazuju rizike za razvoj problema u ponašanju, ili koji već imaju tendenciju blažeg razvoja problema u ponašanju. Specifičnost provođenja ove usluge je upravo u činjenici kako se provodi u prostorima škola te stoga stručni djelatnici mogu pravovremeno detektirati simptomatologiju rizičnih ponašanja i prevenirati njihovu eskalaciju. Na takav način osigurava se kontinuirana i izravna pomoć u prevladavanju prisutnih teškoća. U okviru ove usluge korisnicima se osigurava odgoj, prehrana, razvijanje socijalnih i životnih vještina, stručna pomoć na obrazovnom planu, svakodnevna pomoć u učenju, razvijanju radnih navika i odgovornosti, vođenje brige o ostalim školskim i izvanškolskih aktivnostima, radno okupacijske i sportske aktivnosti i savjetodavni rad sa roditeljima.

Tretman je usmjeren na ranu detekciju problema u ponašanju, te tretman manifestiranih problema, odnosno prevencija progradacije poremećaja. Ciljana skupina su djeca i maloljetnici koji spadaju u tzv.rizičnu skupinu, te stoga ima ulogu sekundarne prevencije.

Za potrebe provođenja usluge škola je dužna osigurati prostorne uvjete sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Radno vrijeme po grupama poludnevnih boravaka usklađuje se sa školskim smjenama korisnika. Usluga se pruža radne dane u tjednu od ponedjeljka do petka, do 5 sati dnevno, sukladno zakonu o socijalnoj skrbi.

Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku

Pruža se korisnicima koji su bili korisnici usluge smještaja kroz uslugu privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa do punoljetnosti, odnosno ostalim korisnicima u dobi od 16.godina , a u skladu s procjenom njihove mentalne zrelosti uz suglasnost roditelja/zakonskog zastupnika i odnosno rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb, uz uvjet da je u istoj stambenoj zajednici smješten i punoljetan korisnik.

Cilj ove usluge jest tretman koji služi pripremi korisnika za konačno osamostaljivanje po napuštanju ustanove. Pretpostavka je da u uslugu uzlaze korisnici koji imaju usvojene potrebne navike i stavove, da prihvaćaju osnovne općeprihvaćene i poželjne norme ponašanja, da se žele zaposliti kako bi naučili živjeti od vlastitog rada ili imaju želju za nastavkom školovanja, da ne čine kaznena djela, da nisu skloni skitnji, da se ne opijaju i koriste opojna sredstva. Osnovni uvjet za ispunjenje cilja tretmana je pronalaženje posla za svakog korisnika ili završetak upisane škole.

Pretpostavke za smještaj stanara u organizirano stanovanje uz povremenu podršku jesu završena srednja škola, upisan fakultet ili viša škola, namjera zapošljavanja, aktivno traženje i pronalaženje posla, dosadašnji tretman u Domu rezultirao je primjerenim navikama, stavovima, vještinama za samostalni život, te loša socijalna i obiteljska situacija.

Usluga savjetovanja i pomaganja

Usluga se pruža primarnim obiteljima i udomiteljskim obiteljima, te pojedincima nakon izlaska iz skrbi. Uključuje podršku u suradnji sa nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim pružateljima socijalnih usluga u zajednici kroz individualni i grupni savjetodavni rad s djecom i mladima, odnosno s obiteljima i udomiteljima, pripremu korisnika za izlazak iz skrbi i otklanjanje teškoća u prilagodbi, posebnu obvezu koju izriče sud za mladež ili općinsko državno odvjetništvo – pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade.

Uslugu savjetovanja i pomaganja provodi Stručni tim doma u sastavu socijalni radnik, socijalni pedagog i psiholog, koji djeluju po principu mobilnog tima.

Sadržaj pojedinih aktivnosti i odabir metoda radi se po principu individualizacije tretmana, te se shodno tome za svaku obitelj ili pojedinca u savjetovanju izrađuje individualni plan promjene. Individualni plan promjene definirane su specifične potrebe pojedinog korisnika, rizični i zaštitni čimbenici, faktori prijemčivosti, predikcija pedagoške vodljivosti, te u skladu s tim postavljeni ciljevi tretmana.

Usluga savjetovanja i pomaganja u svojoj suštini podrazumijeva multidisciplinarni pristup.