Skip to main content

Tretmani

CILJEVI TRETMANA

Ciljevi odgojnog rada strukturiraju se ovisno o vrsti i trajanju usluge, te se individualiziraju sukladno specifičnim potrebama korisnika. 
U cjelini gledanja osnovni tretmanski ciljevi odgojnog rada gledaju se kroz prizmu:
    • Modifikacije ponašanja odnosno usvajanja prosocijalnih oblika ponašanja
    • Jačanje i/ili razvoja osobne odgovornosti
    • Jačanja individualnih potencijala za učenje i radno osposobljavanje
    • Usvajanje pozitivnih društvenih vrijednosti
    • Usvajanje pozitivnih navika i interesa
    • Usvajanje navika za konstruktivno i strukturirano provođenje slobodnog vremena
    • Socijalna integracija i potpuna adaptacija na društvenu sredinu
    • Rad na osobnoj afirmaciji, percepciji sebe i jačanja samopuzdanja i samopoštovanja
    • Razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina
    • Osamostaljivanje i jačanje osobnih kapaciteta
    • Pomoć u savladavanju obrazovnih poteškoća i navika učenja
    • Prepoznavanje negativnih načina izražavanja emocija te učenje modela adekvatnih 
    • Prevencija nasilnih obrazaca ponašanja
    • Prevencija zlouporaba opojnih droga
Navedeni specifični ciljevi odgojnog rada postižu se u dinamici suradnje između korisnika, stručnog osoblja ustanove, nadležnih sudova, centara za socijalnu skrb, te obitelji korisnika.
Odgojne metode koje se koriste u radu sa korisnicima potječu iz suvremene ekspertize struke socijalnih pedagoga, psihologa i socijalnih radnika. Za realizaciju individualnog programa stručni radnici koriste se postulatima individualnog rada, grupnog rada, modifikacije ponašanja te različitim vrstama interakcijskih i komunikacijskih vježbi.

PODRUČJA RADA

Odnos prema sebi – razvoj odgovornosti i posljedica za vlastito ponašanje, usklađivanje želja i mogućnosti, izgrađivanje realne slike o sebi, prihvaćanje vlastitog identiteta, razvoj samopoštovanja, samoaktivnosti, samostalnosti, sigurnosti, učenje tolerancije, pozitivna afirmacija, suočavanje sa neuspjehom, postavljanje jasnih konkretnih i ostvarivih kratkoročnih ciljeva

Odnos prema drugima – prihvaćanje i poštivanje autoriteta, učenje rješavanja konflikata, razvijanje zajedništva, tolerancije, suradničkih odnosa, komunikacija, prihvaćanje drugih/različitosti, usmjeravanje na nužnost življenja i suradnje sa drugima, prihvatljiv način zadovoljavanja osobnih potreba, razvijanje kooperativnosti

Odnos prema vanjskom svijetu _ razvijanje pravilnog odnosa prema materijalnim dobrima, čuvanje osobne i tuđe imovine, razvoj pravilnog stava prema negativnim pojavama, realno sagledavanje i planiranje budućnosti, pozitivni uzori, razvoj kritičkog mišljenja, održavanje i izgrađivanje povjerenja između korisnika i odgojnog osoblja

Obrazovanje – redovitost pohađanja nastave, razvoj i usvajanje radnih navika učenja, redovito izvršavanje obveza obrazovnog procesa, razvijanje i usvajanje tehnika učenja, razvijanje samostalnosti i odgovornosti

Rad na zdravstvenoj zaštiti – briga o zdravlju, redovito uzimanje propisane terapije, osobna higijena, prema potrebi upućivanje liječniku, prema potrebi upućivanje u psihoterapijski tretman, briga o prehrani

Rad s obitelji – razumijevanje vlastite uloge u obitelji, poticanje komunikacije sa obitelji, razvijanje obiteljskih odnosa, aktivno uključivanje obitelji u tijek tretmana

PROGRAMI TRETMANA

Sadržaji tretmana su smišljene aktivnosti, situacije ili iskustva poduzeta u svrhu ostvarenja nekog cilja, a u svezi s tretmanskim područjima.

Isti mogu biti posredni i neposredni, planirani i situacijski, a definirani su individualnim i grupnim planovima rada.

Raznovrsni sadržaji koji se provode u Domu mogu se razvrstati u nekoliko općenitih grupacija prema tome tko su sudionici pojedinog sadržaja:

 • zajedničko planiranje i organiziranje aktivnosti;

 • zajednički sadržaji odgajatelja, korisnika i roditelja korisnika;

 • sadržaji usmjereni na poboljšanje kvalitete odnosa korisnika i njegovih roditelja;

 • sadržaji u kojima korisnik sudjeluje sa svojim vršnjacima;

 • aktivnosti i sadržaji koje korisnik samostalno provodi i obavlja;

 • aktivnosti i sadržaji koje korisnik provodi s drugim osobama ili u okruženju izvan Doma

U Domu se provode sljedeći programi:

 1. PROGRAM PREVENCIJE VRŠNJAČKOG NASILJA

 2. PROGRAM PREVENCIJE ZLOUPORABE DROGA

 3. PLAN I PROGRAM GRUPNOG RADA PO TRETMANSKIM PODRUČJIMA

  • RADNO-OKUPACIJSKE AKTIVNOSTI

  • ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA

  • KREATIVNO-EKSPRESIVNE TEHNIKE

  • TRENING SAMOREGULACIJE

  • TRENING KOMUNIKACIJSKIH I SOCIJALNIH VJEŠTINA

  • SOCIOMETRIJA