Skip to main content

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ustanova “Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac” uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi “Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac”.

Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje.

Službenik za informiranje je: 

VALENTINA TOMIČIĆ
Tel. +385 (0) 47 648 215
 Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Zahtjev za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu ustanove Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac, Banija 14

  • elektroničkom poštom: korisnik403@socskrb.hr

  • putem kontakt obrasca na našoj web stranici

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade  iz čl.19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Klikom na poveznice možete preuzeti dokumente vezane za Zakon o pravu na pristup informacijama:

Katalog informacija

Pregled dokumenata iz Zakona o pravu na pristup informacijama