Skip to main content

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE ODGAJATELJA

Natječaji

NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto odgajatelj m/ž – 1 izvršitelj

Mjesto rada je u Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac, Banija 14, Karlovac.

Potrebna stručna sprema:

Završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, soc.pedagogije ili psihologije

Posebni uvjeti:

Položen stručni ispit, poznavanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 1. Životopis

 2. Preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi

 3. Preslik dokaza o hrvatskom državljanstvu

 4. Preslik dokaza o položenom stručnom ispitu

 5. Preslik elektroničkog zapisa ili potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 6. Preslik uvjerenja o nekažnjavanju i da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac, Banija 14, s naznakom „za natječaj“ u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Sukladno Pravilniku o djelokrugu rada komisije za prijem u radni odnos i Pravilnika o provjeri znanja i sposobnosti za prijam u radni odnos Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac, testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja izvršiti će se putem pismenog testiranja i putem intervjua, po okončanju natječaja, a o datumu i vremenu istog, kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac: http://dzo-karlovac.hr/

Literatura za pripremu pismenog testiranja je:

 1. Zakon o socijalnoj skrbi

 2. Obiteljski zakon

 3. Zakon o sudovima za mladež

 4. Pravilnik o načinu izvršavanja odgojnih mjera posebne obveze, upućivanja u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu.

 5. Sociopedagoške i psihološke osnove poremećaja u ponašanju

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.


Klasa:112-01/21-02/2

Urbroj:2133-89-01-21-1

Karlovac, 04.10.2021.


Ravnateljica:

Martina Brajdić Manojlović, prof. socijalni pedagog

Povratak

Ostale obavijesti

Nova školska godina

Obavijesti

Počela je nova školska godina. Uposlili smo se prisjećanjem na Kućni red i pravila ponašanja, jer ipak ljeto je donijelo relaksacije raznih vrsta.
 

Pročitaj više

Berba malina

Obavijesti

Na izmaku ljeta obrali smo maline u obližnjem OPG-u.

Pročitaj više

Međunarodni dan mladih

Obavijesti
Sa partnerstvom za prostor - Carpe Diem sudjelovali smo u organiziranim aktivnostima po cijelom gradu u sklopu Međunarodnog dana mladih. Bavili smo se…
Pročitaj više