Skip to main content

Opći akti

Ovdje možete naći popis internih akata koji uređuju rad u ustanovi, dostupnih na zahtjev,  a Statut Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac dostupan je klikom na ovoj stranici.

 • Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
 • Pravilnik o radu Doma za odgoj Karlovac
 • Pravilnik o kućnom redu
 • Pravilnik o zaštiti na radu
 • Pravilnik o zaštiti od požara
 • Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika
 • Pravilnik o unutarnjem nadzoru
 • Pravilnik o profesionalnoj tajni i zaštiti pisanih i elektroničkih podataka
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća
 • Poslovnik o radu Stručnog vijeća
 • Pravilnik o postupku i mjerama za zaštitu dostojanstva radnika
 • Etički kodeks
 • Pravilnik o radu komisije za provedbu postupka prijema u radni odnos
 • Pravilnik o provjeri znanja i sposobnosti za prijem u radni odnos
 • Pravilnik o postupku jednostavne nabave
 • Protokol o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja – stranim državljanima
 • Protokol o pristupu i korištenju informacijskih sustava
 • Protokol o čišćenju i održavanju prostora i opreme, te odjeće i obuće korisnika na pružanju usluge smještaja
 • Pravilnik o kućnom redu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
 • Pisana politika o pritužbama korisnika
 • Uputstvo za postupanje djelatnika Doma u hitnim i izvanrednim situacijama
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata